top of page

Avís legal

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les condicions d'ús següents. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d‟algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d‟utilització. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d'aquests serveis significa l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

1.- Condicions d'ús
1.1 Aquest lloc web conté materials preparats per Inmoneddermann amb fins únicament informatius. L‟usuari ha de tenir en compte que aquests materials poguessin no reflectir l‟estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials es poden modificar, desenvolupar o actualitzar sense notificació prèvia.

1.2 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Inmoneddermann no exerceix cap mena de control. Inmoneddermann no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a aquestes a través d'aquest lloc web tampoc implica que Inmoneddermann recomani o aprovi els continguts.

2.- Limitació de responsabilitat
2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc Inmoneddermann, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions de què poguessin patir els continguts aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d'aquest lloc web. Inmoneddermann, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2.2 Inmoneddermann no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Inmoneddermann no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual
© 2023 Inmoneddermann Tots els drets reservats.

3.1 La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d'Inmon r.

3.2 En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada al paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma de explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts daquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si escau l'autorització expressa d'Inmoneddermann i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d'Inmoneddermann dels drets de propietat intel·lectual indicats.

3.3 Queda així mateix prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis continguts, així com fer, respecte a tot o part d'aquests programes, qualsevol dels actes d'explotació referits al paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'ha d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

4.- Protecció de dades
4.1 La informació que rep Inmoneddermann dels usuaris d'aquest lloc web, mitjançant les consultes on-line o l'enviament de formularis de consulta, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, per tal de dur a terme la selecció de voluntaris. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altre fi.

4.2 Inmoneddermann no utilitza galetes per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tot i això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

4.3 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la tramesa de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, Inmoneddermann necessita demanar de l'usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari de les dades. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no és possible la prestació d'aquests serveis.

4.4 En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista als apartats anteriors, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si escau, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les vostres dades. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, adreçada a la següent adreça:

NEDDERMANN
Josep Tarradellas 130, Principal 2a
Barcelona 08029
Tel.: +34 93 410 19 29
Fax: +34 93 410 43 56
info@inmoneddermann.com
www.inmoneddermann.com

La sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

4.5 Inmoneddermann guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Inmoneddermann complirà aquests deures d'acord amb allò establert per la normativa aplicable.

bottom of page